Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Zest, h.o.d.n. Pin Point Parents

Pin Point Parents exploiteert de webwinkels Kraamzorgloket.nl , Verloskundeshop.nl, Guichetsagesfemmes.fr, MijnKraamShop.nl, Midwifesupplies.eu, Vroedvrouwenloket.be (Guichet-sages-femmes.be) en Verloskundigenloket.nl en is gevestigd op de Velperweg 80, 6824 HL in Arnhem.

Toepasselijke voorwaarden

a) Onder PPP wordt verstaan Kraamzorgloket.nl , Verloskundeshop.nl, Guichetsagesfemmes.fr, MijnKraamShop.nl, Midwifesupplies.eu, Vroedvrouwenloket.be (Guichet-sages-femmes.be) en Verloskundigenloket.nl.

b) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten inzake het leveren van goederen en het verrichten van diensten waaronder begrepen de installatie of bedrijfstelling van geleverde goederen, en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen;

c) Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die klant is bij één van de bovengenoemde websites;

d) De door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In het laatste geval hebben de voorwaarden van PPP te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Prijzen

a) Alle door PPP genoemde prijzen zijn met uitzondering van MijnKraamShop.nl exclusief BTW en eventuele verzendkosten.

b) Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is PPP gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat dit alleen geldt voor toekomstige transacties.

Levering; afname

a) De klant is gerechtigd om binnen de wettelijke termijn van 30 dagen de order te annuleren.

b) De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de order of op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen.

c) is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt PPP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PPP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst;

d) PPP is tot het doen van deelleveringen bevoegd;

e) De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering niet als overschreden indien cliënt niet binnen veertien kalenderdagen na de afgifte van de goederen of de uitvoering van de diensten gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt;

f) Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijke ongedaan making van de tekortkoming onverlet;

g) Indien cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan cliënt in rekening worden gebracht onverminderd het recht om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

Betalingen

a) Betalingen dienen direct (via elektronisch bankieren) te geschieden. Betaling op factuur kan alleen na toestemming van PPP en de betaling dient uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te geschieden;

b) Indien PPP, na betaling van de cliënt, niet in staat is een bepaald product of producten te leveren aan cliënt, dan zal PPP het teveel betaalde bedrag uit de order binnen veertien dagen terugstorten op de rekening van cliënt.

c) Heeft PPP grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan PPP volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen;

d) De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van cliënt;

e) Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente;

f) Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van een bedrag groot €250,-.

g) PPP heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. PPP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. PPP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan;

h) Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PPP verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Cliënt die geen beroep toekomt op afd. 6.5.3 (artt. 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Overgang van risico en eigendom

a) het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering;

b) de eigendom van geleverde zaken gaat pas op cliënt over nadat is voldaan aan de tegenprestatie voor door PPP aan de cliënt krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in nakoming van zodanige overeenkomsten;

c) cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van PPP veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om PPP daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht cliënt zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan PPP ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is PPP gerechtigd tot deze penningen.

Voor zoveel als nodig verbindt cliënt zich er jegens PPP bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn;

d) voor het geval PPP zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan PPP en door PPP aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PPP zich bevinden en deze terug te nemen.

Niet toerekenbaar tekortschieten

a) PPP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PPP geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor PPP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PPP of van derden daaronder begrepen. PPP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PPP zijn verbintenis had moeten nakomen;

c) PPP kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij;

d) Voor zoveel PPP ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PPP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Tekortkomingen in goederen en diensten

a) Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan PPP te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan PPP te worden gemeld.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat PPP in staat is adequaat te reageren. Cliënt dient PPP in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken;

b) Indien cliënt tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij PPP opdracht heeft gegeven;

c) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;

d) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal PPP de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door cliënt, ter keuze van PPP , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan cliënt voldoen. In geval van vervanging is cliënt gehouden om de vervangen zaak aan PPP te retourneren en de eigendom daarover aan PPP te verschaffen, tenzij PPP anders aangeeft;

e) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van PPP daardoor gevallen, integraal voor rekening van cliënt;

g) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens PPP en de door PPP bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar;

h) Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van cliënt kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

a) Indien PPP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

b) PPP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat PPP is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

c) Voor schade die cliënt aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door PPP lijdt, heeft cliënt per volle kalenderweek vertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd;

d) PPP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

e) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PPP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PPP toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. PPP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, productieverlies, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren gegane informatie, boetes, kortingen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

f) Het recht op schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan na twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat een dienst is verricht, aan het licht treedt;

g) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PPP of zijn leidinggevende ondergeschikten;

h) Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en die tevens behoren tot het concern waarvan PPP deel uitmaakt, kunnen tegen een eventuele vordering van cliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als PPP op grond van deze algemene voorwaarden kan aanvoeren;

i) Van PPP en genoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van PPP alleen verkregen kan worden.

Vrijwaring

Cliënt vrijwaart PPP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PPP toerekenbaar is. Indien PPP uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is cliënt gehouden PPP zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PPP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PPP en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van cliënt.

Diversen

a) Het is gebruikers van het Verloskundigenloket niet toegestaan om producten en productenstalen die in het Vroedvrouwenloket gratis kunnen worden besteld, door te verkopen aan derden.

b) Op opdrachten van specifieke aard, zoals met betrekking tot montage, software, service e.d. kunnen naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Indien PPP goederen levert of diensten verricht die onder de US-Export Administration Act vallen, is cliënt verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen;

c) PPP behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandbrenging van een overeenkomst bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen of software aan cliënt verstrekt. De informatie mag door cliënt slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zal cliënt op eerste verzoek van PPP de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan PPP overdragen;

d) PPP behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving;

e) Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

Geschillen

a) op alle rechtsbetrekkingen waarbij PPP partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

b) de rechter in de vestigingsplaats van PPP, de rechter te ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft PPP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;

c) partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op de in deze voorwaarden genoemde webwinkels;

b) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met PPP;

c) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

PPP

Juli 2023