Tegengaan van discriminatie bij zwangerschap op het werk

Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt nog te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zij worden bijvoorbeeld vaker afgewezen bij een sollicitatie. De Rijksoverheid wil dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt een gelijke behandeling krijgen. Daarom neemt de overheid diverse maatregelen. Bijvoorbeeld werkgevers en werknemers beter informeren over hun rechten en plichten bij zwangerschap.

Bijna helft vrouwen ervaart discriminatie op werk bij zwangerschap

Bijna de helft van de vrouwen ervaart discriminatie op de arbeidsmarkt bij zwangerschap of een kinderwens. Dat blijkt uit onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie van het College van de Rechten van de Mens. Vrouwen ervaren onder meer dat werkgevers hen afwijzen bij een sollicitatie door hun zwangerschap of kinderwens. Ook verlengen werkgevers soms het contract niet. Vrouwen ervaren ook openlijke kritiek en problemen rond het regelen van verlof. Dit houdt het arbeidsvermogen van zwangere vrouwen tegen.

Actieplan moet discriminatie zwangeren op werk tegengaan

Zwangere sollicitanten of zwangere medewerkers horen dezelfde behandeling te krijgen als anderen. Ook moeten zij gezond en veilig kunnen werken tijdens hun zwangerschap en na het zwangerschapsverlof. Dit staat in de wet. Om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan worden diverse acties ondernomen. Deze staan opgenomen in het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. Dit plan bevat diverse maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Hieronder valt ook de aanpak om discriminatie op het werk van zwangeren en vrouwen met een kinderwens tegen te gaan.

Overheid informeert werknemers en werkgevers over rechten en plichten

De werkgever heeft een zorgplicht voor de zwangere werknemer. Daarom is het belangrijk dat de werkgever afspraken maakt met de zwangere medewerker voordat haar verlof ingaat. Bijvoorbeeld over aanpassing van werktijden en rusttijden en de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. De Rijksoverheid informeert in het kader van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie zowel werknemers en werkgevers over deze rechten en plichten.

Maatregelen zwangerschapsdiscriminatie

Hieronder staan de belangrijkste maatregelen beschreven uit het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie.

Vrouwen informeren over hun rechten bij zwangerschap

Om zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens goed te informeren over hun rechten op de werkvloer werkt de overheid samen met diverse partners. De overheid werkt hiervoor bijvoorbeeld samen met de GGD. Zo worden zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens geïnformeerd over hun rechten rondom sollicitaties en contractverlenging, hun recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en over het recht op aangepast werk en het recht op extra pauzes en aangepaste werktijden.

Daarnaast is het van belang dat vrouwen weten hoe en met wie zij binnen hun organisatie in gesprek kunnen en waar zij (vermoedens van) discriminatie kunnen melden of terecht kunnen voor advies. Dat kan bijvoorbeeld via een melding bij een vakbond, via een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens of via een melding bij een anti-discriminatiebureau.

Werkgevers informeren over hun plichten bij zwangere werknemers

Naast het informeren van zwangere vrouwen door de Rijksoverheid speelt de werkgever een belangrijke rol. De werkgever moet zo goed mogelijk rekening houden met de zwangerschap van een werknemer en hierover voorlichting geven aan de werknemer. Daarom wordt ingezet op het verbeteren van de informatievoorziening richting werkgevers. Onder meer de Nederlandse Arbeidsinspectie en sociale partners informeren over de rechten van zwangere werknemers en de plichten van de werkgever. Bijvoorbeeld over de plicht van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving. En over het recht van de zwangere werknemer op extra pauzes, aangepaste werktijden en aangepast werk.

Toezicht en handhaving op zwangerschapsdiscriminatie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Waar nodig kan de Nederlandse Arbeidsinspectie bedrijven een boete opleggen als zij de regels (blijven) overtreden.

Wetsvoorstel: gelijke kansen bij werving en selectie

Dit wetsvoorstel verplicht bedrijven om een werkwijze te hanteren die gelijke kansen bij werving en selectie bevordert. Eerst behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen werving en selectie. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.

Informatieverstrekking zwangerschapsdiscriminatie en arbeidsomstandigheden

Zoals tijdens het gesprek ook is aangegeven wordt door de rijksoverheid via verschillende kanalen al veel informatie over allerlei onderwerpen op het gebied van zwangerschap en werk verstrekt. Zie hieronder een overzicht met een aantal belangrijke informatiebronnen.

Kind krijgen: wat moet ik regelen? | Rijksoverheid.nl

Website van de rijksoverheid. Na het invullen van een korte vragenlijst verschijnt een overzicht (per trimester) met daarin de dingen waar (aankomend) ouders aan kunnen/moeten denken tijdens en na de zwangerschap. Daarin is ook aandacht voor zwangerschapsdiscriminatie. Ook het onderwerp ‘risico’s op het werk’ (denk aan werken met gevaarlijke stoffen, lichamelijk belastend werk, onregelmatige werktijden) is daarin opgenomen. Voor meer informatie over dat onderwerp wordt verwezen naar Zwangerschap en werk | RIVM Hierbij gaat het dus veelal niet zo zeer om zwangerschapsdiscriminatie, maar om de arbeidsomstandigheden.

Tegengaan van discriminatie bij zwangerschap op het werk | Gelijke behandeling op het werk | Rijksoverheid.nl

Website van de rijksoverheid over zwangerschapsdiscriminatie. Zwangeren die vermoeden benadeeld te zijn vanwege zwangerschap of kinderwens worden, wanneer contact met leidinggevende, ondernemingsraad of vertrouwenspersoon binnen de organisatie niet helpt, verwezen naar een formulier op de pagina van het College voor de Rechten van de Mens Stap 1 Klachtenformulier | Mensenrechten en op de website van de anti-discriminatiebureau Discriminatie | home

Kinderwens, zwanger, borstvoeding en werk | Arboportaal

Arboportaal, website van de rijksoverheid. Overzicht van relevante informatie op het gebied van zwangerschap en werk, zoals werktijden, verlof, risico’s en verplichtingen werkgevers. Via de website kunnen zowel werknemers als werkgevers veel informatie vinden. Zie bijvoorbeeld  Animatie: Kinderwens, zwangerschap en arbeidsrisico’s | Video | Arboportaal voor een korte video voor werkgevers en Kinderen krijgen? Denk na over risico’s op je werk! (rivm.nl) voor een brochure over de risico’s op het werk voor zwangeren.

Zwangerschapsdiscriminatie: ongelijke behandeling op werk tijdens de zwangerschap (zwangerenportaal.nl)

Informatie over zwangerschapsdiscriminatie op zwangerenportaal.nl

Arbeidsomstandigheden tijdens de zwangerschap: zo wordt rekening met je gehouden (zwangerenportaal.nl)

Informatie over arbeidsomstandigheden op zwangerenportaal.nl